Проведено 127 490 розыгрышей
Следующий через 8 минут

Последние победители



Ta mi lubadh mo ghlun
An suil an Athar a chruthaich mi,
An suil a Mhic a cheannaich mi,
An suil a Spioraid a ghlanaich mi,
Le gradh agus run.

Doirt a nuas oirnn a flathas
Trocair shuairce do mhathas;
Fhir tha 'n uachdar na Cathair,
Dean-sa fathamas ruinn.

Tabhair duinn, a Shlan'ear Aigh,
Eagal De, gaol De, agus gradh,
Is toil De dheanamh air talamh gach re,
Mar ni ainghlich is naoimhich air neamh;
Gach la agus oidhche thoir duinn do sheimh,
Gach la agus oidhche thoir duinn do sheimh.
2
× Пришло новое сообщение